O projekcie O projekcie

 

 

Nazwa projektu:
Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych


Okres realizacji: 26.10.2007 - 30.11.2015
Wartość projektu: 201 633 298,23 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85%

 


Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Resortu Finansów, poprzez zmiany systemowe i strukturalne, umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia e-Usług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług.

Rezultaty projektu

  • umożliwienie rozbudowy/modernizacji istniejących oraz budowy nowych systemów świadczących elektroniczne usługi publiczne (w tym m.in. realizowanych w ramach projektów e-Deklaracje2, e-Podatki, e-Rejestracja, oraz w ramach programu e-Cło) na bazie środowiska scentralizowanego
  • zapewnienie neutralności technologicznej systemów informatycznych Resortu Finansów oraz umożliwienie zwiększenia dostępności, jakości usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym przez systemy Resortu Finansów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej
  • zapewnienie usprawnienia procesów zarządzania danymi (m.in. spójnoś ci oraz jednolitości danych), w ramach celnych i podatkowych usług publicznych związanych z udostępnieniem obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznych kanałów pozyskiwania i wymiany informacji

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Projekt został umieszczony w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 – 2010 jako jeden z sektorowych projektów teleinformatycznych.

    Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
    www.mir.gov.pl
    Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
    www.maic.gov.pl
    Instytucja Wdrażająca – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

    www.wwpe.gov.pl
    Program Innowacyjna Gospodarka
    www.poig.gov.pl

Projekt Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych zarządzany jest w oparciu o Metodykę Prince2.
Decyzją Komitetu Sterującego Informatyzacją Resortu została powołana Rada Projektu i Kierownik Projektu.
Właścicielem projektu jest Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwa Finansów.
Decyzją Rady Projektu został powołany Zespół Projektowy składający się z czterech Zespołów Specjalistycznych.

Rada Projektu
Przewodniczący - Mirosława Boryczka - Dyrektor Generalna Ministerstwa Finansów
Z-ca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego - Anna Żółkowska
Z-ca Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości - Mirosława Kołoczek

Dyrektor Departamentu Informatyzacji Usług Publicznych - Maciej Puto
Z-ca Dyrektora CPD MF - Michał Czech
Radca Ministra w Departamencie Służby Celnej - Grzegorz Smogorzewski

Kierownik Projektu
Dyrektor Departamentu Strategii Systemu Informacyjnego - Paweł Oracz

Na etapie zakończenia realizacji Projektu Zespół Projektowy składał się z trzech Zespołów Specjalistycznych:

Zespół ds. Zarządzania - Kierownik Zespołu - Marzena Czech
Zespół ds. Budowy i instalacji - Kierownik Zespołu - Ryszard Pisarek
Zespół ds. Konsolidacji i centralizacji - Kierownik Zespołu - Justyn Łojko.

Ankieta Ankieta

Jak oceniasz nową szatę serwisu?